top of page

Vấn đề tranh luận

Các bên trong trọng tài tranh luận này là:

Fata Energy Holding, Inc.

(Người yêu cầu bồi thường)

Các bác sĩ cho biết thêm:

v.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Vương quốc Colomba

(Người trả lời)

Tài liệu cho Vấn đề tranh cãi như sau:

1. Fata Energy Holding, Inc. - Thông báo về Trọng tài.

2. Chính phủ Colomba - Phản ứng với Thông báo của Trọng tài.

3. Lưu ý thực hành của SIAC - Tài trợ của bên thứ ba.

4. Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN.

5. Quy tắc đầu tư của SIAC 2017.

bottom of page